Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

• Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması.

• İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması.

• Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması.

• Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi.

• İcra takibi yapılması.

• Dava açılması.

• Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması.

• Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması.